Публикации сотрудников Центра

· Қонысбаева. Б.Б.  «Ұлттық талғам таразысы». «Мұрағат мекемелерінің жарияланымдық қызметі: бүгінгісі мен болашағы» республикалық ғылыми-практикалық семинар материалдары. Астана: Археография және деректану ұлттық орталығы баспасы. 23 ақпан, 2007 ж.  

·  Садықов Т.С. «Қазақ зиялыларының тағдыры мұрағат деректерінде» «Мұрағат мекемелерінің жарияланымдық қызметі: бүгінгісі мен болашағы» республикалық ғылыми-практикалық семинар материалдары. Астана: Археография және деректану ұлттық орталығы баспасы. 23 ақпан, 2007 ж.

·  Әбдіразақова А.Ө. «Археография және деректану саласында «Электронды мұрағатты» қолдану». «Мұрағат мекемелерінің жарияланымдық қызметі: бүгінгісі мен болашағы» республикалық ғылыми-практикалық семинар материалдары. Астана: Археография және деректану ұлттық орталығы баспасы. 23 ақпан, 2007 ж.  

·  Акжасарова А.К.  «Архивные материалы об Ильясе  Джансугурове». Материалы республиканского научно-практического семинара «Публикационная деятельность архивных учреждений: состояние и перспективы». Астана: Национальный центр археографии и источниковедения. 23 февраля, 2007 г.

·  Әбдірәсілова Л.Ә. «Тарихи зерттеулердегі электрондық деректердің маңызы». «Тарихи дерек: археография және деректану мәселелері» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: «Қазақ университеті», 30 қазан 2007 ж.

·  Бекмағанбетов Ө.Ж. «Батпаққарадағы сот». «Кеңес саясатына қарсылық: Алаш қозғалысынан Желтоқсан көтерілісіне дейін» республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Астана: ҚРҰлттық академиялық кітапханасы, 30 қараша, 2007 ж.

·  Қонысбаева. Б.Б.  «Мұрағаттар – ұлттық құндылықтар қазынасы». «Мәдениеттің және ақпараттың жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасының мұрағат ісі заңнамалық базасының қызмет етуінің өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Астана: ҚР Ұлттық мұрағаты, 16 қазан 2008 ж.

·  Ердалина Р.И. «Архивы – хранители бесценной документальной памяти народа и национальной истории». Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы функционирования законодательной базы архивного дела в Республике Казахстан в условиях культурной  и информационной глобализации». Астана: Национальный архив РК, 16 октября 2008 г.

· Қонысбаева Б.Б. «Мәдени мұра» бағдарламасы: жазба деректерді жинау және жариялау мәселелері». «Мәдени мұра» бағдарламасына қатысты өткен халықаралық конференция материалдары. Алматы: «Қазақ университеті», 27 ақпан 2009 ж.

·  Жанаев Б.Т. «Чала-казаки в XIX – начале XX в.: происхождение, расселение и занятия». Материалы международной научной конференции «Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана» (Масановские чтения – 2009).

·  Әбдіразақова А.Ө. «Қас шеберлік». «Мәдени мұра» журналы. №3 (24) 2009. 65-69 б.

· Тулибаева Ж.М. «МАТЛА’  АС-СА’ДАЙН ВА МАДЖМА’ АЛ-БАХРАЙН».